GDPR

Základní informace

1.1. Obsah dokumentu. Tyto zásady zpracování osobních údajů popisují, jak zpracováváme osobní údaje návštěvníků, zákazníků internetového obchodu a dalších osob. Dozvíte se zde zejména jaké osobní údaje zpracováváme, proč a na základě čeho tak činíme, komu je předáváme a také jaká máte v souvislosti s jejich zpracováním práva. Veškerá zpracování osobních údajů probíhají v souladu obecným nařízením Evropské unie č. 2016/679, o ochraně osobních údajů, obvykle označovaným jako GDPR.

1.2. Naše postavení. Všechny popsané činnosti zpracování osobních údajů provádí v postavení správce obchodní společnost Zirek s.r.o., se sídlem Smetanova 841, 755 01 Vsetín, IČO 05215251, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Ostravě, v oddílu C, vložce 66663, DIČ CZ05215251 (pro vyšší srozumitelnost dále jen „my“). To znamená, že my stanovujeme níže popsané účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

1.3. Rozsah zpracování osobních údajů. Osobními údaji, které zpracováváme, jsou:

1.3.1. identifikační údaje (zejména jméno a příjmení nebo identifikační číslo a daňové identifikační číslo v případě podnikatelů),

1.3.2. kontaktní údaje (zejména adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo),

1.3.3. údaje o objednávkách a transakcích (zejména objednané zboží a služby, vybraný způsob platby a dopravy a další informace spojené s objednávkou),

1.3.4. údaje o vzájemné komunikaci (zejména obsah a další data spojená s komunikací mezi námi a vámi),

1.3.5. údaje o registraci a nastavení (zejména údaje spojené s vaším uživatelským účtem, pokud se u nás zaregistrujete, a údaje o nastavení našich služeb),

1.3.6. údaje o používání našeho webu (zejména IP adresa, údaje o vašem zařízení, údaje získané za využití cookies nebo údaje o tom, co provádíte na našem webu).


Proč a jak zpracováváme vaše osobní údaje?

2.1. Fungování webových stránek. Pokud navštívíte naše webové stránky, zpracováváme k zajištění jejich správného fungování vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v poskytování našich služeb prostřednictvím internetu.

2.2. Uživatelský účet. Na základě smlouvy zpracováváme vaše osobní údaje při vedení uživatelských účtů v našem internetovém obchodě.

2.3. Zlepšování a rozvoj našich služeb. Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem měření návštěvnosti webu a tvorby statistik a evidencí, které nám slouží k hodnocení a rozvoji našich služeb, a to na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího ve sledování provozu na webových stránkách a ve vývoji a optimalizaci našich služeb.

2.4. Zjišťování vaší spokojenosti.Pro zjišťování vaši spokojenosti s našimi službami zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší zpětné vazby.

2.5. Bezpečnost a testování. K ochraně našich internetových stránek a všech ostatních služeb před kybernetickými útoky a podvody a také pro testování nových funkcionalit a změn webových stránek zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v zabezpečení a vylepšování našich služeb.

2.6. Ochrana právních nároků a vnitřní kontrola. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly.

2.7. Zasílání obchodních sdělení zákazníkům. Pokud od vás získáme podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s objednávkou nebo našimi službami, můžeme vaše osobní údaje zpracovávat také za účelem dalšího nabízení našeho zboží a služeb prostřednictvím obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v naší propagaci, ledaže jste toto zasílání odmítli.

2.8. Zasílání obchodních sdělení na základě souhlasu. Na základě vašeho souhlasu zpracováváme vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení.

2.9. Online reklama. Pro zobrazování vám přizpůsobených reklam na našem webu a webových stránkách třetích stran můžeme zpracovávat osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v naší propagaci.

2.10. Plnění našich právních povinností. Vaše osobní údaje zpracováváme i pro účely a na základě plnění našich zákonných povinností spojených zejm. s poskytováním informací orgánům veřejné moci.

2.11. Plnění a uzavírání smluv. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě a za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv uzavřených mezi námi a vámi a pro uzavírání těchto smluv. K tomu můžeme zpracovávat i osobní údaje adresátů a dalších příjemců zboží a dalších případných služeb.

2.12. Zákaznická podpora. Pro vyřizování vašich požadavků spojených s objednávkami zpracováváme vaše osobních údaje na základě povinnosti k plnění smluv uzavřených mezi námi a vámi a pro uzavírání těchto smluv. Při vyřizování dalších případných požadavků zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v poskytování našich služeb a zajišťování odpovídající podpory.

2.13. Doba uložení.Osobní údaje ukládáme pouze na dobu nezbytně nutnou pro dosažení uvedených účelů zpracování osobních údajů. Poté, co účel zpracování pomine, osobní údaje neprodleně zlikvidujeme. Obvykle platí, že uchováváme osobní údaje po dobu trvání promlčecí doby (standardně 3 roky) a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na možné nároky uplatněné na konci promlčecí doby. Nad rámec uvedeného platí následující zvláštní doby uložení:

2.13.1. Údaje spojené s uživatelským účtem uchováváme po celou dobu existence účtu až do jeho smazání.

2.13.2. V případě soudních a jiných řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

2.13.3. Pro zasílání obchodních sdělení zákazníkům zpracováváme vaše osobní údaje, dokud zasílání obchodních sdělení neodmítnete.

2.13.4. Pro zasílání obchodních sdělení na základě vašeho souhlasu zpracováváme vaše osobní údaje, dokud neodvoláte svůj předchozí souhlas se zpracováním osobních údajů.

2.13.5. Pro plnění právních povinností zpracováváme osobní údaje po dobu nezbytnou ke splnění těchto povinností.


Komu jsou osobní údaje předávány?

3.1. Zpracovatelé. Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších subjektů v postavení zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů. Těmi jsou zejména:

3.1.1. poskytovatelé IT služeb a další dodavatelé technologií,

3.1.2. provozovatelé analytických a marketingových nástrojů,

3.1.3. poskytovatelé komunikačních nástrojů,

3.1.4. provozovatelé programů pro zjišťování spokojenosti zákazníků.

3.2. Správci. Vaše osobní údaje můžeme zpřístupňovat dalším subjektům v postavení správců:

3.2.1. naši dodavatelé podílející se na plnění smlouvy, zejména přepravci a provozovatelé platebních systémů,

3.2.2. provozovatelé reklamních systémů a sociálních sítí.

3.3. Předávání mimo EU. V některých případech může dojít k předání vašich osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor, a to buď na základě rozhodnutí o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR, vhodných záruk podle čl. 46 GDPR, případně výjimky dle čl. 49 GDPR.


Vaše práva

4.1. Práva subjektu osobních údajů. Ohledně vašich osobních údajů máte právo:

4.1.1. žádat opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, takže pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili,

4.1.2. žádat potvrzení o tom, zda probíhá zpracování, a pakliže probíhá, tak informace týkající se tohoto zpracování v rozsahu stanoveném v čl. 15 GDPR, a dále také kopii zpracovaných údajů (za další kopie jsme oprávněni účtovat poplatek určený k pokrytí nezbytných nákladů),

4.1.3. v některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, nebo využijete svého práva vznést námitku proti zpracování a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo se ukáže, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se nicméně neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

4.1.4. využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit, když popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné, nebo když vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli), nebo osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování a my po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

4.1.5. žádat přenesení osobních údajů v případech zpracování na základě vašeho souhlasu nebo na základě smlouvy,

4.1.6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali. V případě námitky proti marketingovým aktivitám tyto aktivity ukončíme v každém případě,

4.1.7. kdykoli vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, stejně jako můžete kdykoli odvolat svůj dřívější souhlas se zpracováním osobních údajů za jiným účelem, ledaže se jedná o zpracovávání za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv, za účelem plnění našich zákonných povinností či jiným účelem, který plyne z našich oprávněných zájmů.

4.2. Způsob uplatnění práv. Vaše práva můžete uplatnit jedním z následujících způsobů:

4.2.1. e-mailem na adrese zirek@zirek.cz.

4.3. Právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě, že nabudete přesvědčení, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo z naší strany k porušení GDPR, máte právo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (http://www.uoou.cz).


Cookies

5.1. Soubory ukládané do vašeho zařízení pro pozdější přístup (dočasné soubory). Naše internetové stránky mohou využívat technologii cookies (a případně další technologie na obdobném principu, jako je například Web Storage). To znamená, že do vyhrazeného místa v paměti vašeho zařízení ukládáme malé datové soubory, které nám dovolují poskytovat vám službu a dále ji zkvalitňovat. Pro zjednodušení budeme všechny tyto technologie dále označovat jen jako „cookies“.

5.2. Cookies nezbytné k poskytování služby. Některé cookies jsou technologicky nezbytné k poskytování služby. To znamená, že jejich ukládání se není možné při zachování funkčnosti služby vyhnout. Jedná se zejména o cookies k:

5.2.1. ukládání vašich voleb v souvislosti s objednávkou,

5.2.2. ukládání nastavení webu,

5.2.3. přihlašování k uživatelskému účtu,

5.2.4. zajištění IT bezpečnosti.

5.3. Další druhy cookies. Některé cookies využíváme proto, abychom vám mohli poskytnout službu v lepší kvalitě a více přizpůsobenou vašim preferencím. V rámci toho můžeme do vašeho zařízení ukládat cookies:

5.3.1. pro zajištění analýzy návštěvnosti a využívání internetových stránek, a to vč. cookies třetích stran,

5.3.2. pro reklamní účely ke zobrazování reklamy na našem a dalších webech přizpůsobené na míru, a to vč. cookies třetích stran,

5.3.3. zajišťující propojení se sociálními sítěmi, a to vč. cookies třetích stran,

5.4. Nastavení ukládání cookies. Nastavení cookies můžete provést prostřednictvím nastavení dostupného na našem webu. V rámci příslušných voleb vašeho zařízení lze provést nastavení využívání cookies na našem webu, například blokováním cookies, pokud s jejich využíváním na našem webu nesouhlasíte. V případě, že této možnosti využijete, berete na vědomí, že některé části služby nemusí fungovat korektně.